دسته: بزرگداشت‌ها و بازدیدها

شروع تورهای موضوعی تهرانگردی، تور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»

شروع تورهای موضوعی تهرانگردیتور نیمروزه «داستان مشروطه ایران»این تورها با همکاری و محوریت سرای محله نفت منطقه ۵ شهرداری تهران از یک سو و انجمن گردشگری ماجراجویانه و موسسه فرهنگی هنری ندای تاریخ از سوی…