سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

ماه: می 2022

طغراشناسی وطغراخوانی در متون اسنادی و هنری

مدرس: استاد محسن روستایی(سند پژوه، معلم خط سیاق و فهرست نویس اسناد تاریخی) مدت دوره: 1 جلسهزمان: پنجشنبه 5 خردادماه 1401از ساعت 9/30 الی 13/30هزینه دوره: 120 هزار تومان(با اعطای گواهینامه)

بازدید از آثار موزه ملی با تاکید بر اشیاء عیلامی