سبد خرید

  • ما را دنبال کنید

ماه: دسامبر 2021

آشنایی با تاریخ فلسفه مدرن (تجربه‌گرایان)

آشنایی با تاریخ فلسفه مدرن (تجربه‌گرایان) مدرس: دکتر فرشته‌ اتفاق‌ مدت دوره: 5 جلسه زمان: شنبه‌‌ها، شروع دوره از 11 دی‌ماه 1400 از ساعت16 الی 18 هزینه دوره: 250هزار تومان

کارگاه آشنایی با مبانی زبان و ادبیات فارسی

کارگاه آشنایی بامبانی زبان و ادبیات فارسی مدرس: دکتر سعید تقدیری مدت دوره: 4جلسهزمان: دوشنبه‌ها، شروع دوره از 20دی‌ماه1400از ساعت 16:30 الی18هزینه دوره: 200هزار تومان (با اعطای گواهینامه)

کارگاه آشنایی با بخش اساطیری شاهنامه با نگاهی به مبانی تاریخ اساطیری ایران

کارگاه آشنایی با بخش اساطیری شاهنامهبا نگاهی به مبانی تاریخ اساطیری ایران مدرس: دکترسعید تقدیری مدت دوره: 4جلسهزمان: دوشنبه‌ها، شروع دوره از 20 دی‌ماه1400از ساعت 14:30 الی16هزینه دوره: 200هزار تومان (با اعطای گواهینامه)