WhatsApp Image 2019-06-01 at 02.37.39

مشروعیت در حکومت های ایرانی تبار (طاهریان تا آل...

WhatsApp Image 2019-06-01 at 02.37.53

نگاهی نو به داستان رستم و سهراب

خرداد ۱۱, ۱۳۹۸ Comments (0) Books Published, Books Published, کتاب ها, کتاب های در دست چاپ

مشروعیت در حکومت های ترک تبار (غزنویان تا خوارزمشاهیان)

WhatsApp Image 2019-06-01 at 02.37.52

WhatsApp Image 2019-06-01 at 02.37.52

 

مسئلە مشروعیت را در حکومت های ایران بعداز اسلام از غزنویان تا خوارزمشاهیان با رویکردی توأمان ملهم از ساختار پیچیدە جامعە ایران؛ متأثر از اندیشە های اسلامی،اندیشە سیاسی ایرانی و نیز ساختار قبایل و گروەهای غیر ایرانی بە قدرت رسیدە در ایران، مورد توجە قرار می دهد.
دوستدارن حوزە تاریخ ایران اگر کتاب قبلی را کە بە مسئلە مشروعیت در حکومت های ایرانی تبار از طاهریان تا آل بویە می پردازد، مشاهدە کردە باشند تا حدودی دستاورد مهم این پژوهش برای این عزیزان محرز خواهد شد مبنی بر این کە تفسیر حرکت تاریخ ایران با رویکرد خاص و تک عاملی بە ویژە در این حوزە نمی تواند صحیح و منطقی باشد. نکتەمهم دیگر این کە، مسئلە مشروعیت در ایران بعد از اسلام، بەجز در موارد خاص کە برگرفتە از سنت های قومی و قبیلەای قبایل غیر ایرانی و ترک تبار بەقدرت رسیدە در ایران است، نوعی تداوم در مبانی مشروعیت همە این حکومت ها از آغاز تا دورە خوارزمشاهی دیدە می شود. هرچند کتاب جای نقد بسیار دارد اما امید است کە برای دوستداران تاریخ مفید و قابل استفادە باشد.
مشروعیت در حکومت های ترک تبار (غزنویان تا خوارزمشاهیان)
مولفان: عبدالله ساجدی، هوشنگ خسرو بیگی
انتشارات #ندای_تاریخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *